Zarejestruj się !

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOC 2020

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywają się konkursy na profilu termonadruk.pl na portalu społecznościowym Facebook zwane dalej "Konkursem". Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszego rysunku lub grafiki w tematyce ŚWIĄT WIELKANOCY - wymóg konieczny.
 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu internetowego www.termonadruk.pl tj. firma Design 4 Business z siedzibą w Olszanka 1A, 16-060 Zabłudów o numerze rejestrowym NIP: 9661787438.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby bez względu na wiek, natomiast w przypadku wygranej przez osoby niepełnoletnie, osoby te zobowiązują się do wyznaczenia opiekunów powyżej 18 roku życia, które w ich imieniu odbiorą, a następnie przekażą wygraną określoną w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).
 2. Czas trwania konkursu zaczyna się od umieszczenia postu na profilu Fb termonadruk.pl do 05.04.2020 r. do godz. 10.00.
 3. Po wykonaniu rysunku/grafiki, żeby przystąpić do konkursu trzeba w wersji elektronicznej umieścić pracę pod postem konkursu. Następnie polubić profil na portalu Facebook termonadruk.pl, polubić post dotyczący konkursu i go udostępnić.
 4. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać linków, zwrotów, obrazów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Teksty lub zdjęcia zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.
 5. Wygrywa uczestnik, który zdobędzie najwięcej polubień swojej pracy tzw. "lajków".
 6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs lub jest opiekunem autora pracy.
 7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w dniu 05.04.2020 r. poprzez portal społecznościowy Facebook na profilu termonadruk.pl .
 9. Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do dostarczenia nagród lub do ich wysyłki drogą pocztową (kurier). Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

NAGRODY

 1. Zwycięzca konkursu otrzymuje kubek i koszulkę z nadrukiem zwycięskiej grafiki oraz dodatkowo do wyboru:

- dodatkowe 2 komplety (kubek + koszulka) z wybraną przez siebie grafiką

lub

- zestaw materiałów transferowych tj. 20 kompletów folii Forever Soft No-Cut A4 (w kolorach: 5 x Yellow; 5 x Jade Green; 5 x Neon Yellow; 5 x Neon Green) - folie nadrukowuje się za pomocą prasy transferowej, dlatego przeznaczone są dla posiadaczy takich urządzeń, więc jeżeli nie posiadasz prasy wybierz zestawy kubków i koszulek z dowolną grafiką.

2. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty opublikowania listy laureatów.

3. Nagrody dostarczone zostaną wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator w uzasadnionych okolicznościach zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu termonadruk.pl na portalu społecznościowym Facebook. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.termonadruk.pl
 10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.